Fizyka u podstaw nowych technologii 2

Fotografia: 

Program badawczy realizowany przez Wydział Fizyki będzie ukierunkowany przede wszystkim na wykorzystanie w gospodarce opracowanych nowych technologii i nowoczesnych materiałów. Powstałe Pracownie umożliwią prowadzenie prac badawczych z zakresu wytwarzania, poznania i modelowania właściwości obiektów nano i sub-nanometrycznych, stanowiących obecnie najbardziej aktualny temat badawczy nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych i technicznych.

Projekt wspomaga program rozwojowy Wydziału Fizyki UW, zakładający rozwój prac badawczych na pograniczu dziedzin naukowych fizyki, chemii i biologii w zakresie nowoczesnych materiałów, obiektów biologicznych i struktur atomowych oraz wykorzystanie prowadzonych badań dla prowadzenia zaawansowanych procesów dydaktycznych na poziomie wyższym edukacji tak, aby młodzi specjaliści stanowili podstawę dla rozwoju nowoczesnej nauki i gospodarki. Realizacja projektu jest zgodna z podstawowym celem PO IG, jakim jest budowa gospodarki opartej na wiedzy - na nowatorskich rozwiązaniach i nowościach technologicznych. Cele Projektu są spójne z realizacją założeń Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 r. oraz wpisują się w szczegółowe cele PO IG, jakimi są wzrost konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Cele szczegółowe projektu zdefiniowano następująco:

 • Utworzenie pięciu pracowni pomiarowych i obliczeniowych wyposażonych w nowoczesną aparaturę z myślą o:
  • - stworzeniu nowoczesnego warsztatu badawczego w ośrodku dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, co zwiększy konkurencyjność nauki
  • - umożliwieniu realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych z zakresu priorytetów KPBNiPR
  • - stworzeniu warunków dla rozwoju kadry naukowej na potrzeby jednostek naukowych i nowoczesnej gospodarki w zakresie technologii, modelowania i konstrukcji układów na bazie molekuł i nanostruktur
 •  Główne elementy programu badawczego w kontekście celów projektu:
  • - rozwój nowoczesnych technologii cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych rozwój technologii wytwarzania, w tym przy użyciu technik optycznych, nanoobiektów do zastosowań w mikro- i nanostrukturach optycznych dla zintegrowanej optoelektroniki, optycznego przetwarzania informacji oraz telekomunikacji
  • - kompleksowe podejście w badaniach na pograniczu chemii, biofizyki i biologicznego funkcjonowania biopolimerów: białek, funkcjonalnych peptydów i fragmentów kwasów rybonukleinowych (RNA)
  • - kontrola przebiegu reakcji chemicznych; perspektywy użycia zimnych cząsteczek w charakterze kubitów w obliczeniach kwantowych; perspektywa wykrycia niezerowego elektrycznego momentu dipolowego cząstek elementarnych
  • - realizowanie prac obliczeniowych dla modelowania złożonych układów molekularnych i nanostruktur oraz projektowania obiektów nano-i subnanometrycznych (biologicznych i materii skondensowanej) o pożądanych właściwościach strukturalnych i fizykochemicznych

Planujemy w ciągu trzech lat zakupić aparaturę naukowo badawczą o wartości 38 mln zł.

 • Pracowania nanostruktur azotkowych:
  • - Stanowisko do epitaksji MOVPE,
  • - System do trawienia jonowego wysokiej rozdzielczości,
  • - Układ do pobudzania optycznego półprzewodników z laserem impulsowym,
  • - Spektrofotometr z oprzyrządowaniem.
 • Pracownia nanostruktur Fotonicznych i telekomunikacyjnych:
  • - Stanowisko do fotolitografii 3D z laserem impulsowym,
  • - Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM),
  • - Mikroskop optyczny z kontrastem fazowym,
  • - Stanowisko do obróbki włókien optycznych.
123

Fizyka u Podstaw Nowych Technologii © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Agencja ReKlamowa